Plate 5 Anoeciinae, Aiceoninae, Eriosomatinae

(a) Anoecia corni, fundatrix; (b) A. corni, alate emigrant;

(c) Aiceona titabarensis, aptera; (d) A. titabarensis, alata;

(e) Eriosoma lanuginosum, alate emigrant; (f) Tetraneura nigriabdominalis, alate emigrant.