Plate 14. Aphidinae

(a) Elatobium abietinum, aptera; (b) E. abietinum, alata;

(c) Corylobium avellanae, aptera; (d) C. avellanae, alata;

(e) Illinoia morrisoni, aptera; (f) I. morrisoni, alata.